ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 4ης/2020  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 2ο  : «Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 4/2025 Απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα “Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων” και τροποποιήσεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2020

Στην Ερμιόνη σήμερα την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30’, το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5872/15-7-2020  πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης κ. Γανώση Ιωσήφ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο 13ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων ήταν παρόντες επτά (7):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
  • Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ
  • Σύμβουλος: Μέλλος Γεώργιος
  • Σύμβουλος: Χατζή Φανή
  • Σύμβουλος: Φραϊδάκης Μιχαήλ

·         Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

Σύμβουλος: Μαστροκόλιας Ανδρέας

·          Σύμβουλος: Ασλάνης Μιχαήλ

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή.

Στην Συνεδρίαση παρίστανται οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ενότητας Ερμιόνης κ. κ. Ιωάννης Τσαμαδός και Ιωσήφ Μερτύρης και ο Δημοτικός Σύμβουλος  Δαμιανός Κουτούβαλης

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Μαστροκόλιας Ανδρέας αποχώρησε πριν την ψηφοφορία, για προσωπικούς λόγους

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

 

Το Άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας αναφέρει

Τοποθέτηση των κάδων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου.

  1. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν µελέτης και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
  2. Η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου είναι η µόνη αρµόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης ή μετακίνησης των κάδων μηχανικής αποκομιδής, ανακύκλωσης, βιοαποδομήσιμων υλικών και µικροαπορριµµάτων, καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω µέσων, αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιµο σύµφωνα µε το αρ. 33 που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
  3. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάδων σε διαβάσεις πεζών, σε πεζόδρομους, σε πεζοδρόμια (εκτός ειδικών περιπτώσεων) και σε διασταυρώσεις οδών εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Κάδοι επίσης δεν τοποθετούνται στις γωνίες, σε φωτεινούς σηματοδότες και πυροσβεστικούς κρουνούς.

Σκοπός της συζήτησης του θέματος είναι η γενική καθαριότητα της πόλης μας με τους οικισμούς της, η αισθητική των χώρων και των κάδων εναπόθεσης απορριμμάτων, η διευκόλυνση των συμπολιτών μας, η ισομερής και ισοδίκαιη κατανομή και η διευκόλυνση της υπηρεσίας καθαριότητας ως προς  την ταχύτητα των δρομολογίων και την ασφάλεια και διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Παράλληλα εμείς ως Κοινότητα, προκειμένου να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας και τους έχοντες κινητικά προβλήματα. έχουμε αναλάβει το κόστος με ιδιαίτερη ενέργεια αποκομιδής των απορριμμάτων από τις γειτονιές της Παναγίας και των Ταξιαρχών κάθε Τετάρτη και Κυριακή και από ώρες 12.00 έως 17.00, κατά το καλοκαιρινό τετράμηνο Ιουνίου -Ιουλίου -Αυγούστου -Σεπτεμβρίου

Με το πλάνο που προτείνουμε προσπαθήσαμε   να αποφύγουμε χώρους τοποθέτησης κάδων γύρω από μνημεία, ιερούς ναούς και κεντρικές αρτηρίες – διασταυρώσεις που υπάρχει  η τουριστική μας κίνηση

Λόγω κακού προηγούμενου από την εποχή της αδυναμίας αποκομιδής απορριμμάτων είναι αδύνατον να προστεθούν κάδοι στα παλαιότερα σημεία που κατά το παρελθόν εξυπηρετούσαν την κάθε γειτονιά και η επιστροφήτους θα δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους γείτονες

Επιπλέον επειδή παραμένει ο κίνδυνος να ζήσουμε  ακόμη μία εύθραυστη περίοδο με την αποκομιδή των απορριμμάτων από το πράσινο σημείο προς το ΚΔΑΥ Κορινθίας και εν αναμονή της λειτουργίας του νέου Δημοτικού ΣΜΑ και του νέου εργοστασίου από την περιφέρεια δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην πρότερη ταξινόμηση της γειτονιάς

Ο προτεινόμενος προς ψήφιση σχεδιασμός έγινε με τα κάτωθι κριτήρια:

1) Το υπάρχον σχέδιο της πρώην Κοινοτικής Αρχής  με αρ. απόφασης 4/2015

2)Το μεγάλο μέγεθος της γεωγραφικής έκτασης της Κοινότητάς μας με παραθεριστικούς οικισμούς από άκρη σε άκρη των ορίων ευθύνης της.

3)Των υπαρχόντων οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου σε μέγεθος και ευελιξία αλλά και το πλήθος παρκαρισμένων ιδιωτικών οχημάτων σε διάφορα σημεία των δημοτικών οδών εντός του παραδοσιακού οικισμού που δυσχεραίνουν τη διάβαση των μεγάλων απορριμματοφόρων.

4)Την επιβαλλόμενη και υποχρεωτική χωροθέτηση κάδων σε κάθε παραθεριστικό οικισμό και πολυσύχναστες παραλίες.

5)Την αισθητική εικόνα και ρύπανση της Κοινότητάς μας και την προστασία του περιβάλλοντος και των όμορων σε αυτούς χώρους.

6)Το σεβασμό στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και την αποφυγή υποβάθμισης της ακίνητης περιουσίας τους προς χάριν της εξυπηρέτησης των ολίγων.

Η σημερινή μας Απόφαση με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κάθε συμπολίτη μας θα έχει πάντα την δυνατότητα διορθωτικών αλλαγών και πάντα θα είναι ανοικτή προς συζήτηση με συμπολίτες μας της κάθε γειτονιάς, όπου θα προτείνουν είτε την αφαίρεση είτε την πρόσθεση κάδων μέσα στα στενά όρια των τριάντα μέτρων περίπου από την μόνιμη κατοικία τους

Πάντα θα παραμένει ζητούμενο και πρέπει να   γίνει  προσπάθεια,εκ μέρους του Δήμου τα τέσσερα υπερεπιβαρυμένα σημεία περιοχή  Λαϊκή (Αλμυριές) – Μπόλλα Παύλου –  Ευκάλυπτα να αποσυμφορηθούν .

Υπάρχει η υπ΄ αριθμ. 4/2015 Απόφαση της Κοινότητας Ερμιόνης, την οποία προτείνω να επικαιροποιήσουμε  και προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (κάδοι-τεμάχια, πράσινα-αστικά(Π), μπλέ-ανακυκλώσιμα(Μ))

1) δυτική οδός περιοχής Μύλων(δυτικά οικίας Κασνέστη)  (2Π)

2) παιδική χαρά Μύλων (2Μ)

3)πλησίον οικίας Λινάρδου (2Π)

4) οδός προς Αγία Ερμιόνη (αριστερά μετά την οικία Ματροκόλια) (1Π)

5) κεντρική οδός Κρανιδίου-Ερμιόνης (πλησίον αρτοποιείου Δρούγκα) (2Π,1Μ)

6) επί της ίδιας οδού (μετά την οδό προς Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου) (1Π,1Μ)

7) έναντι καταστήματος ΟΤΕ (3Π,2Μ)

8) έναντι κτήματος Λεούση (2Π,1Μ)

9) κεντρική πλατεία ΤΑΧΙ και parking αυτοκινήτων (2Μ)

10) σταθμός επιβατών κεντρικού λιμένα (1Π,1Μ)

11)δίπλα στο εστιατόριο Γανώσης, έναντι οικίας Γούτου (1Π)

12)παραλιακή ζώνη έναντι οικίας Κατσογιώργη (2Π,1Μ)

13) πλατεία Αγίου Αθανασίου (3Π)

14) έναντι εισόδου Αγίου Νικολάου (μπίστι) (3Π,1Μ)

15) μαδέρι (1Π,1Μ)

16) κεντρικός προβλήτας έναντι Φιλοπτώχου-Μαντράκια (3Π,1Μ)

17) έξοδος μετά το Mandraki bar (3Π,1Μ)

18) αύλιος χώρος γήπεδο τένις (1Μ)

19) εντός κοιμητηρίου (1Π,2Μ)

ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1)Οι δύο κάδοι  στο  αλσύλλιο νότια  του Κοινοτικού καταστήματος  πρέπει να αποσυρθούν διότι:

α) Δεν διευκολύνουν καμία κατοικία

β) Εξυπηρετούν μόνο τα γειτονικά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, με αποτέλεσμα λόγω του όγκου των απορριμμάτων τους να δημιουργείται κακοσμία σε ένα ιδιαίτερα όμορφο κομμάτι περιπάτου και αναψυχής, από τις πρωινές ώρες στους λουόμενους έως τις απογευματινές και  νυχτερινές στους πεζούς

γ) Λόγω της ιδιομορφίας του σημείου παρουσιάζεται αρκετές φορές πρόβλημα από χύδην απορρίμματα που κατρακυλούν προς τη θάλασσα και η αποκομιδή τους είναι δύσκολη έως αδύνατη

δ) Οι δύο συγκεκριμένοι κάδοι τους οποίους επιλέγουν για την εξυπηρέτηση τους κάτοικοι της δυτικής περιοχής του Κοινοτικού μας καταστήματος, πρέπει να μεταφερθούν μεταξύ της δυτικής εισόδου του Κοινοτικού καταστήματος και οικίας Παπαβασιλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Γλύστρα-Αντλιοστάσιο στα Μανδράκια (1Μ,1Π)

Η απόφαση μας προτείνεται  για τους κάτωθι λόγους:

α) Η απόσταση από την προβλήτα στη Φιλόπτωχο έως την έξοδο MADRAKI BAR είναι αρκετά μεγάλη και όλη η παραλιακή ζώνη αποτελείται από δεκάδες καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκάδες κατοικίες που έχουν πρώτη πρόσβαση στην παραλιακή ζώνη των Μαντρακίων.

β) Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή φιλοξενεί πάρα πολλά τουριστικά σκάφη, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα και λόγω οπτικού προσανατολισμού να εξυπηρετηθούν από τα δύο υπάρχοντα σημεία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται καθημερινά το συγκεκριμένο φαινόμενο της φωτογραφίας και η Κοινότητά μας να δέχεται επανειλημμένως παράπονα.

 

 

3)Στην έξοδο μετά την ιδιοκτησία Παύλου Οικονόμου (2Π)

Προτείνεται αυτό το σημείο επί των οικοπέδων της Κοινοτικής ιδιοκτησίας ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει δεκάδες κατοίκους που μπορούν να εξυπηρετούνται πεζή, σύμφωνα και με έγγραφα αιτήματα δημοτών. Η απόσταση από την τελευταία κατοικία έως τη διασταύρωση της Μαγούλας με το κεντρικό σημείο των κάδων, είναι μεγάλη και θα έχει σαν αποτέλεσμα να αποσυμφορήσει τον όγκο του συγκεκριμένου σημείου.

4)Στην κάθοδο από Αγία Ερμιόνη προς τη διασταύρωση Μπόλλα με τους κεντρικούς κάδους πρέπει η τοποθέτηση κάδων πλησίον της οικίας Μαρόγιαννη  να καταργηθεί. Η ύπαρξη τους και η χρησιμοποίηση τους από λιγοστούς, οι οποίοι απαιτούν να μη χρησιμοποιούν σε απόσταση 100 μέτρων, τους κάδους στο κεντρικό σημείο Μπόλλα και να αυτοεξυπηρετούνται απ’ το σημείο αυτό, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο δικαίωμα της ποιότητας ζωής των όμορων κατοικιών και των οικογενειών τους.

5)Για τα κεντρικά σημεία Μπόλλα-Μαγούλας-Λαϊκή αγορά

Η Κοινότητά μας προτείνει στη Δημοτική Αρχή να εξετάσει παράλληλα με την χωροθέτηση  των κάδων που εξυπηρετούν τους πολίτες , το πρόγραμμα με containers πρέσας που μπορούν να τοποθετηθούν στα τρία σημεία μεγάλης συσσώρευσης απορριμμάτων και θα είναι υποχρεωμένοι να τα χρησιμοποιούν και να εξυπηρετούνται οι καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος, τροφίμων, S.M., μαναβικής και λοιποί, πρόγραμμα που λειτουργεί σε πολλούς Δήμους του Νομού και της χώρας.

6) Προτείναμε στους παρευρισκόμενους Αντιδημάρχους να εξετάσουν ως προσωρινή μεν αλλά ευεργετική λύση, τη μεταφορά των κάδων της Λαϊκής αγοράς στον περιφραγμένο χώρο της Τουριστικής Μαρίνας Α.Ε. έως την έναρξη εργασιών κατασκευής της……

Τη διερεύνηση της πρότασης ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος κύριος Μερτύρης, ως εκπρόσωπος του Δήμου στη Μαρίνα Ερμιόνης.

7)Η διασταύρωση στα Ευκάλυπτα προς Κουβέρτα, Πετροθάλασσα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, παραθεριστικούς οικισμούς, Πόρτο Χέλι και Μονής Αγίων Αναργύρων, δηλαδή το πιο τουριστικό σταυροδρόμι της πόλης μας είναι αδύνατον να είναι τόσο επιβαρυμένο. Αυτό οφείλεται από το μικρό έως ελάχιστο δίκτυο κάδων που υπάρχουν στους παραθεριστικούς οικισμούς, με αποτελέσματα τις χρόνιες γνωστές σε όλους μας εικόνες. Επιπλέον στο σημερινό σημείο χρειάζεται ευπρεπισμός με τσιμεντόστρωση, σε συνεννόηση με την ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής και κατασκευή προστατευτικού εμποδίου, διότι λόγω των δυνατών ανέμων (μελτέμια) που επικρατούν στην περιοχή μας τα  χύδην απορρίμματα μετατοπίζονται και ρυπαίνουν την θάλασσα,  την παραλία της και τις διπλανές αγροτικές ιδιοκτησίες.  Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια σε αυτό το σημείο υποδοχής του τουριστικού μας προϊόντος να καταργηθεί η χωροθέτηση.

 

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

 (Α) Επαρχιακή οδός Κρανιδίου-Ερμιόνης

1) Αγία Παρασκευή (1Π)

2) Νησίδα ξυλουργείου Κουτούβαλη αριστερά (1Π,1Μ)

3) Κατάστημα Μπουρλόκα (1Π)

4) Μεταξύ ελαιόλαδα Δημαράκη και Μπογιατζή πλυντήρια (1Π,1Μ)

5)Πλησίον μάντρας Αθανασίου Μαύρου (2Μ)

6) Γυμνάσιο-Λύκειο Ερμιόνης κεντρική είσοδος (2Μ)

 (Β) Κάμπος Ερμιόνης

1) Είσοδος αριστερά της μάντρας Κοροντίνη (3Π,2Μ)

2) Πλησίον παλιού στάβλου Τσέλλου δημοτική οδός κλειστού γυμναστηρίου (2Π)

3) Προς Ηλιόκαστρο έναντι μάντρας Πατεράκη (2Π)

 (Γ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΡΔΙΖΑ

1) Συνεργείο Ασπρούλη (1Π)

2) Πλαζ πλησίον εισόδου Μεταλλείων (2Π)

3) Στη λίμνη Δάρδιζας σε βάθος 60 μέτρων και δυτικά της (4Π,4Μ)

4) Είσοδος Δ’ (2Π,2Μ)

(Δ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΔΑΡΙ

1) Οδός Πικροδάφνης και κλειστού δρόμου Ιεράς Μονής (1Π,1Μ)

2) Είσοδος οδός Τήνου (2Π,1Μ)

3) Έξοδος πρώην ermioni marine (1Π)

4) Οδός Ελπίδας (1Π,1Μ)

(Ε) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ

1)Στην παραλία επί του Δημοτικού ακινήτου δεξιά (3Π,2Μ)

2) Στην οργανωμένη παραλία επί του Δημοτικού ακινήτου (2Π,2Μ)

3) Έξοδος περιοχής Κουβέρτας από την οδό Μ.Χατζηδάκη

έναντι φραγκοσυκιών (1Π,1Μ)

4) Βάλτος Αγίας Άννης και οδός Μ.Χατζηδάκη γωνία (κτήματα Βογανάτση)  (1Π,1Μ)

5) Πριν τη διασταύρωση LENA MARY επί της κεντρικής οδού και Κ.Βάρναλη (2Π,2Μ)

6) Πριν το ξενοδοχείο LENA MARY επί της κεντρικής οδού και

Κατίνας Παξινού γωνία (2Π,1Μ)

(ΣΤ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

1) Ελεύθερη παραλία GODAI (1Π,1Μ)

2) Διασταύρωση κεντρικής οδού Ερμιόνης-Πορτοχελίου

και Πετροθάλασσας δεξιά (οδός Φιλοφωλιάς προς Κινέττα)  (2Π,1Μ)

3) Έναντι ιδιοκτησίας Φουντά (1Π,1Μ)

4) Επί της παραλιακής κεντρικής οδού προς Ερμιόνη, επί του μαντρότοιχου οικίας Χριστοφίδη (2Π)

(Η) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ

1) Σχολείο Κινέττας (2Π,1Μ)

2) Μετά την οδό Γιασεμιών (2Π,1Μ)

3) Μετά την οδό Ολυμπίας (2Π)

4) Οδός Ερμιονίδας και οικισμός Αγίου Δημητρίου δεξιά (2Π,1Μ)

Ο κ. Μέξης λαβών το λόγο αναφέρει:

Δεν είναι επικύρωση είναι τροποποίηση της 4/2015 Απόφασης

Επειδή από την διαλογική συζήτηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά τα σημεία και επειδή είστε νέα Διοίκηση και βλέποντας ότι μένουν έξω περιοχές οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί δεν θα ψηφίσουμε την χωροθέτηση και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην χερσαία ζώνη υπάρχει μελέτη με σχέδιο παραλαβής στερεών αποβλήτων από το Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας και βάσει της νομοθεσίας αυτοί οι κάδοι για εναπόθεση αστικών αποβλήτων από τις κατοικίες απαγορεύεται, άσχετα με το τι συμβαίνει έως σήμερα.

Ο Πρόεδρος αναφέρει:

Από την διαλογική συζήτηση στην οποία παραβρίσκονται ο Αντιδήμαρχος περιοχής Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Μερτύρης και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Τσαμαδός Ιωάννης, οι οποίοι έλαβαν το λόγο και πρότειναν και αντιπρότειναν τις απόψεις τους ο μεν κ. Μερτύρης αποδέχτηκε και συμφώνησε εξ ολοκλήρου με το πλάνο της Κοινότητας Ερμιόνης και ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει την δυνατότητα μεταφοράς των κάδων της περιοχής Λαϊκής Αγοράς και Δημοτικού Σχολείου εντός του περιφραγμένου ακινήτου της τουριστικής Μαρίνας  για εξεύρεση λύσης ο δε κ. Τσαμαδός είχε την διαφωνία του και της ενστάσεις του για τρία- τέσσερα σημεία στα οποία κατά την πορεία της καλοκαιρινής αποκομιδής και της εύρυθμης λειτουργίας θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε.

Επειδή η Κοινότητα μας δεν επιθυμεί από τα τρία τέσσερα επίμαχα σημεία να δημιουργηθεί έριδα και αντιπαλότητα με την Αντιδημαρχία καθαριότητας με την οποία προσπαθεί να συνεργάζεται με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο θα ψηφίσει σήμερα το πλάνο της χωροθέτησης σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δ.Σ. και επαφίεται στην ευχέρεια της υπηρεσίας καθαριότητας για την πιστή εφαρμογή της Απόφασης και την ευελιξία Κοινότητας και Αντιδημάρχου για οποιαδήποτε επανεξέταση σε επίμαχα σημεία

Επειδή βάσει του κανονισμού καθαριότητας   ” …..Η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου είναι η µόνη αρµόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας….”, η Κοινότητα μας έχει την προθυμία , τον χρόνο ,το προσωπικό και τα οχήματα εφόσον της παραδοθούν οι κάδοι να τους μεταφέρει ώστε να διευκολύνει τον φόρτο εργασίας της Δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Κ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • την υπ΄αριθμ.  4/2015 Απόφαση της Κοινότητας Ερμιόνης,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν. 4555/2018 και

ύστερα από σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Την χωροθέτηση των κάδων εντός των ορίων της Κοινότητας Ερμιόνης, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Μειοψηφούντων των Μέξη Παναγιώτη, Ασλάνη Μιχάλη σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Μέξη Παναγιώτη

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μέλλος Γεώργιος, Χατζή Φανή, Φραϊδάκης Μιχαήλ, Μέξης Παναγιώτης,  Ασλάνης Μιχάλης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Κοινότητας Ερμιόνης

 

ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ