ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η  κοινότητα  μας,   σύμφωνα  με  το θεσμικό της ρόλο και τις αρμοδιότητες της,  συνεχίζοντας  να σας  ενημερώνει  για το ουσιαστικά θέματα και τις Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου,  όπως και για τις διάφορες ενέργειες και δράσεις  της που αφορούν  τον τόπο μας, αναρτά σήμερα  δύο  αποφάσεις  του Κοινοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στην συνεδρίαση   της 15/11/2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 6ης/2021

Τακτικής  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : “ Σχετικά με την υπ΄αριθμ. 8618/12-11-2021 αίτηση του Παναγιώτη Μήτσα για τοποθέτηση προτομής”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  08/2021

Στην Ερμιόνη σήμερα την  15η  Νοεμβρίου   2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 113:00’, το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8566/10-11-2021 πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης κ.  Γανώση Ιωσήφ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο εκτός Ημερήσιας Διάταξης  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων  συμμετείχαν  οι  πέντε (5):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

                                                        

·        Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

·        Σύμβουλος: Μέλλος Γεώργιος

·        Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

·        Σύμβουλος: Μαστροκόλιας Ανδρέας

·        Σύμβουλος: Ασλάνης Μιχαήλ

 

 

·        Σύμβουλος: Φραϊδάκης Μιχαήλ

·        Σύμβουλος: Χατζή Φανή

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

1) Ζητώ να δεχτείτε την συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης του αιτήματος του Παναγιώτη Μήτσα για τοποθέτηση προτομής σύμφωνα με την 8618/12-11-2021 αίτηση του

Το Κοινοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την συζήτηση του εκτός Ημερήσιας Διάταξης  αιτήματος του Παναγιώτη Μήτσα για τοποθέτηση προτομής

2) Η αίτηση του κ. Παναγιώτη Μήτσα αναφέρει:

“Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Με εισήγηση που έλαβα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμιονικού Συνδέσμου, προτίθεμαι να αναλάβω την δαπάνη φιλοτέχνηση της προτομής του αείμνηστου προπάππου μου Αντώνη Μήτσα, συνταγματάρχη και Βουλευτή.

Ο Αντώνης Μήτσας ήταν γιος του ήρωα Σταμάτη Μήτσα, γεννήθηκε στην Ερμιόνη, φοίτησε στο σχολείο της πόλης και έλαβε μέρος στην Α΄ Θεσσαλική, στην Κρητική και στην Β΄ Θεσσαλική επανάσταση.

Θα ήταν μεγάλη τιμή για εμένα, να επιτρέψετε την τοποθέτηση της προτομής του, δίπλα στις προτομές του πατέρα του και του θείου του Ιωάννη Μήτσα.

Παρακαλώ για τις δικές  σας ενέργειες.”

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι  ο Αντώνης Μήτσας αποτελεί μια ιστορική μορφή  της  πόλη μας και το αίτημα του κ. Παναγιώτη Μήτσα μας τιμά και μας κάνει υπερήφανους.

Ο κ. Παναγιώτης  Μέξης λαβών το λόγο αναφέρει:

Θα πρέπει να εξετάσουμε και  να τεκμηριώσουμε την ιστορικότητα του Αντώνη Μήτσα .

Ο κ. Πρόεδρος λαβών το λόγο αναφέρει:

Το γεγονός ότι ο Αντώνης Μήτσας αποτελεί μια ιστορική μορφή για την πόλη μας  το γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια.

Ως Ερμιονίτες γεννημένοι σε αυτό τον τόπο  και ενημερωμένοι από τους γονείς μας οι οποίοι είχαν ιστορική συνείδηση  και  εκπαιδευμένοι από τους τότε  δασκάλους μας,  γνωρίζουμε καλά την  ιστορία της πόλης μας  και ότι ο Αντώνης Μήτσας  υπήρξε μια ιστορική μορφή της πατρίδας μας .

Σας προτείνω να διαβάσετε όσοι  θέλετε να ενημερωθείτε το   ιστορικό βιβλίο  του Προέδρου του Ερμιονικού Συνδέσμου κ. Γιάννη Σπετσιώτη με τίτλο “Ο καπετάν Αντώνης Σταμ. Μήτσας  (1832-1897)” και να ανατρέξετε ειδικά  στις σελίδες 56-57-58  στο τότε Ψήφισμα του  Δήμου Ερμιόνης της 11ης Οκτωβρίου 1897,  επί Δημαρχίας  Άγγελου Παπαβασιλείου.  το οποίο αναφέρεται στον θάνατο του.

Πρέπει να αντιληφθούμε από την αίτηση που συζητάμε σήμερα ότι η εισήγηση  είναι του Ερμιονικού Συνδέσμου, όπου το Προεδρείο και τα Μέλη του γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα μας την Ιστορία τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας.

Γνωρίζετε πολύ καλά και τα άτομα που αποτελούν τη σημερινή Διοίκηση, όπως και τα πρώην και επίτιμα Μέλη του τον αείμνηστο Απόστολο Γκάτσο,  τον κ. Λίνο Μπενάκη  και την πρώτη Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και της Ακαδημίας Αθηνών  κ. Αννα  Ψαρουδα Μπενάκη.

Σας υπενθυμίζω ότι το λάβαρο του Κάτω Ναχαγιέ που κοσμεί το γραφείο μας τη πλατεία Ερμιονιτών Ηρώων και διάφορες εκδηλώσεις μας για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821 μας παραδόθηκε αναμνηστικά στα εγκαίνια της έναρξης της θητείας μας.

Επίσης σας προτείνω να σηκώσετε την κεφαλή σας και να αντικρύσετε τον πίνακα ζωγραφικής με την προσωπογραφία του καπετάν Αντώνη Μήτσα που κοσμεί το Κοινοτικό μας γραφείο δίπλα στους άλλους Μητσαίους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821.

Κατόπιν της αίτησης του Παναγιώτη Μήτσα, της εισήγησης  του Ερμιονικού Συνδέσμου και από προσωπικές συζητήσεις που είχα με τον Πρόεδρο και τα Μέλη  του είναι αυτονόητη η  τεκμηρίωση   και  η  απόλυτη ιστορικότητα  για την τοποθέτηση της συγκεκριμένης προτομής  και δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφισβήτηση  εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου ,   της Δημοτικής Αρχής και   οποιουδήποτε άλλου  φορέα.

Επίσης μετά από επαφή που είχα προσωπικά ως Πρόεδρος  με τον εφημέριο του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών, στον  οποίο  έχει παραχωρηθεί η χρήση του  Δημοτικού  χώρου, έχουμε και  την  σύμφωνη γνώμη του.

Προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα του Παναγιώτη  Μήτσα και  να τοποθετηθεί η προτομή  του Αντώνη Μήτσα δίπλα στους Γιάννη και Σταμάτη Μήτσα όπως αρμόζει

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Κ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν. 4555/2018 και

ύστερα από σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει  ομόφωνα

  1. Εγκρίνει την συζήτηση του εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος
  2. Αποδέχεται το αίτημα του Παναγιώτη  Μήτσα   να τοποθετηθεί η προτομή  του Αντώνη Μήτσα δίπλα στις προτομές των  Γιάννη και Σταμάτη Μήτσα όπως αρμόζει, τιμώντας για άλλη μια φορά την ιστορία και τον τόπο μας.
  3. Η Κοινότητα Ερμιόνης αναλαμβάνει την οποιαδήποτε συνεργασία τεχνικής υποστήριξης χρειαστεί.
  4. Ο Δήμος να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έκδοση αδειών και τυχόν εγκρίσεων, τεκμηρίωσης, ιστορικότητας για την νόμιμη τοποθέτηση της προτομής.

 

Η παρούσα Απόφαση να διαβιβαστεί στο Δήμο Ερμιονίδας για ενημέρωση και την επικύρωση  της Απόφασης μας

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό

 08/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μέλλος Γεώργιος,  Μέξης Παναγιώτης, Μαστροκόλιας Ανδρέας, Ασλάνης Μιχαήλ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Κοινότητας Ερμιόνης

ΓΑΝΩΣΗΣ ΙΩΣΗΦ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 6ης/2021

Τακτικής  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης

 

ΘΕΜΑ  3ο  : “ Σχετικά με το υπ΄αριθμ. 8402/4-11-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Μερτύρη”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  11/2021

Στην Ερμιόνη σήμερα την  15η  Νοεμβρίου   2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 113:00’, το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8566/10-11-2021 πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης κ.  Γανώση Ιωσήφ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων  συμμετείχαν  οι  πέντε (5):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

                                                        

·        Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

·        Σύμβουλος: Μέλλος Γεώργιος

·        Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

·        Σύμβουλος: Μαστροκόλιας Ανδρέας

·        Σύμβουλος: Ασλάνης Μιχαήλ

 

 

·        Σύμβουλος: Φραϊδάκης Μιχαήλ

·        Σύμβουλος: Χατζή Φανή

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Με την υπ΄ αριθμ. 8402/4-11-2021 ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Μερτύρης παρακαλεί , άμεσα , όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας μας γνωμοδοτήσουμε για τον χώρο που προτείνουμε να τοποθετηθεί ως έκθεμα ο παλαιός φάρος Ερμιόνης, ο οποίος βρίσκεται στις αποθήκες του Δήμου, για να γίνει αν χρειαστεί η απαραίτητη μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου του καθώς και να παρθούν όλες οι νόμιμες εγκρίσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (αν χρειαστεί).

Ο Αντιδήμαρχος λόγω της απουσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα της Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου,  μας ενημέρωσε ότι κατόπιν προσωπικών του ενεργειών ο παλαιός φάρος Ερμιόνης βρίσκεται στις αποθήκες του Δήμου.

Ο φάρος χρειάζεται συντήρηση και επισκευή και κατόπιν θα τοποθετηθεί στην πόλη μας, όπως επιθυμούσαν και επιθυμούν δεκάδες ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας.

Παρακαλώ να προτείνουμε κάποιο σημείο – θέση ώστε να μνημονεύει και να θυμίζει την ιστορία και το ρόλο του για την πόλη μας.

Σας θυμίζω ότι με την 35/2020 Απόφαση μας είχαμε ασχοληθεί με το θέμα του παλαιού φάρου Ερμιόνης μετά από αίτημα της κ. Μυρσίνης Σαμαρά, η οποία πρότεινε και θέση για την τοποθέτηση του την είσοδο του λιμανιού της Ερμιόνης κάτω από το Μύλο Κρόθι, ώστε να δημιουργείται ένας διάλογος του παλαιού με τον καινούργιο Φάρο, έτσι ώστε να σηματοδοτεί την πορεία της Ερμιόνης στη νέα εποχή.

Ως Πρόεδρος θεωρώ ότι το σημείο που προτείνει η κ. Μυρσίνη Σαμαρά είναι  αρχιτεκτονικά  το ποιο ενδεδειγμένο αλλά είναι πολύ δαπανηρό και κατασκευαστικά δύσκολο .

Μετά από συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Μερτύρη  πρόταση του  είναι   να τοποθετηθεί στη Χ.Ζ.  στο σημείο έμπροσθεν των οικιών Συρίβλη – Μάγκου επί της παραλιακής οδού

Συμφωνούμε  και με τη γνώμη της κ. Μυρσίνης Σαμαρά, η οποία είχε ασχοληθεί για  την επιστροφή του φάρου στην Ερμιόνη, στην είσοδο του Β. Λιμένα.

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ .Ασλάνης Μιχαήλ πρότεινε να τοποθετηθεί δίπλα στην άγκυρα στο νότιο μέρος της Ερμιόνης δίπλα στη μπανιέρα “Μαδέρι”.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι  τα δύο σημεία  Βόρειο – Νότιο Λιμένα Ερμιόνης   τα θεωρούμε πιο  εφικτά και προτείνουμε στο Δήμο όπως αναλάβει την δαπάνη επισκευής και εγκατάστασης σε όποιο σημείο εκ των ανωτέρω της Χερσαίας Ζώνης επιλέξει πλέον ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωσήφ Μερτύρης, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί και είχε αναλάβει την μεταφορά του από την Υπηρεσία Φάρων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Κ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν. 4555/2018 και

ύστερα από σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει  ομόφωνα

Προτείνουμε στο Δήμο Ερμιονίδας όπως αναλάβει την δαπάνη επισκευής και εγκατάστασης  του παλαιού φάρου Ερμιόνης και τοποθετηθεί σε όποιο σημείο προτείνει  ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωσήφ Μερτύρης

 Η παρούσα Απόφαση να διαβιβαστεί στον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Μερτύρης  και να κοινοποιηθεί στον Δήμαρχο Ερμιονίδας  κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό

 11/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μέλλος Γεώργιος,  Μέξης Παναγιώτης, Μαστροκόλιας Ανδρέας, Ασλάνης Μιχαήλ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Κοινότητας Ερμιόνης

 

ΓΑΝΩΣΗΣ ΙΩΣΗΦ